Kedves Tagok!


Jézus buzdít: kezdj! Mint ahogya napsugár sziporkázik, a zúzmarás fák bóbitáin is ingerkedve süt be jégvirágos ablaktáblákon át szobánkba, mintha fölszólítana: kezdjük hát élni; úgy Krisztus.
Kezdjünk sokszor! Furcsa kívánság, de rendkívül fontos. A kezdetnek sajátságos mozgalma s lendülete van. Még nem ismer fáradtságot s csalódást. Van kedve. Gondolj a kikelet kezdetére; hajt a százéves tölgy és bükk is; puhul, fakad a kenettől. Nem hajtana, ha kemény és száraz maradna. Az lsten keni föl a lelket a jó kedv kenetével.

2022. november 24- én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott "puncta"-k részletei:

A názáreti ház szelleme.

108. « Akkor hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik » (51) A közönséges életnek isteni kiadása. Zarándokhelye azoknak, kik istenileg élni szeretnének, de nagyot tenni nem bírnak. Menhelye az idealizmusnak, melyet megvisel a közönséges, hétköznapi élet. Oly zóna, hol a lélek nem öregszik. Kincsesház, örömház, aranyház ... Mi a szelleme?
a) Az otthon szelleme; légköre nem a jog, nem a törvény, hanem a szeretet s a készség, a figyelem, jóindulat s előzékenység. Mi a különbség az otthon s a kaszárnya közt? Ez a kényszer háza; ha kinyitnák kapuit, lakói mind szétszaladnának, az otthonból, meg ha ki is verik az embert, vissza - vissza bujdosik. Mi a különbség az otthon s a vendéglő közt? Itt a profit vezet; pénzért még mosolyognak is; az otthonban önzetlenség lakik. Mi a különbség az otthon s ismerősünk vendéglátó háza közt? Egy-két napra fogad, mienk is meg nem is; az otthon a mienk, s az marad. Ezt a szellemet vigyük bele Istenhez való viszonyunkba; készséget, szeretetet, önzetlenséget, édes átkarolást. Éljük át, hogy nála s vele vagyunk. Értelmünk otthona az igazság, szívünk otthona a jóság, kedélyünké a sokarcú szépség, s igazságot, jóságot, szépséget mérhetetlen mértékben nála találunk , ah tehát ő a mi otthonunk.
Édes otthon, hangulatos, illatos ... jó nekem itt lennem.

Schneider Zay Ákos

 

Szent József nyomában

55. a) « Anyja, Mária, József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől » ( Mt 1,18). A karácsonyi misztériumnak édességében ez a keserű csepp, a színpompás tulipánnak ez a sötét foltja, József gyötrődése, bánkódása, a félreértés, a megnemértés. Mily különös: József kínja a legédesebb Szűz; tövises neki a legaranyosabb rózsaszál Nem érti. - Mint ahogy az Alpesek kövei sima kavicsokká lapulnak, úgy surlódnak egymáson az emberek is ; a legjobbak is néha szegletesek vagy érdesek; el kell egymást viselnünk; hiszen én nem vagyok te, sem ő; s mivel más vagyok, hát másképp is teszek, elütően; bizony néha ütően.
b) « Férje, József, igaz ember volt, és mivel nem akarta rosszhírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el » (19) József szenved s tűr, de nem hamarkodik. Szűz Mária meg hallgat s bízik. Ezek passzív lelkületek, melyek az Istenre, a segítőre utalnak; az is tényező; bizony «az is ». Akárhányszor nem rajtunk múlik az állapotokon változtatni, s akkor is az lsten szent akaratát kell tekintenünk s teljesítenünk.
c) « Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala, és így szólt : József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban » (20). S íme az angyal leszáll s meginti Józsefet álmában, - a felvilágosítás, az enyhítés, a vígasz, a kiegyenlítés angyala. Ez angyalhoz kell fordulnunk, ha a vigasz s a felvilágosítás késik, s kérni segítségét. Ne avasodjunk bele kelletlen érzésekbe, ne rögzítsük egyre csak éjféli oldalát életünknek; ez a helytelen szempont elszegényíti a lelket. Emelkedjünk ki a bénító behatásokból, s ne csüggedjünk.

Barasevich János

 

A betlehemi barlangban.

58. a) « Nem kaptak helyet a szálláson » (Lk 2,7) A barlang az elmélyedés titokzatos szent helye. Nincs Szent Tamásnak, nincs Szent Ágostonnak
oly teológiája, amilyen a Szent Szűzé volt a szentélyben. Közel az Istenhez, közel állott, anyai közelségben s megfelelő kontemplációs mélységben. Lát, szemlél, néz, s elragadtatva olvadozik. Itt lehet elrecitálni igazán a lorettoi litániát: bölcsességnek széke, örömünknek oka, ... tiszteletes edény ... könyörögj érettünk! Titokzatos értelmű rózsa, te fölfutó rózsa, kinőttél a szikla alján s fölfutottál s kinyíltál a barlang száján. Te édes, virágos kikelet!
b) « Én galambom a kőszikla üregeiben, a kerítés hasadékaiban, mutasd meg nekem orcádat, zengjen szózatod füleimben, mert a te szavad édes és arcod ékes » ( Ének 2,14). Itt hát az lsten galambja, itt búg; e barlangban van mézes érzelmeinek forrása. A sziklából méz fakad, a Szűz imájának méze. E barlangban hozta világra az oroszlánt ... e hasadékban volt a sasnak fészke, ki a lelkek szárnyalásának vezére. - Szabadon, függetlenül a kultúrától, háztól, várostól, görög, római világtól a hegység barlangjában tette le, hogy innen induljon ki hozzánk! Ó, Uram, mily imádandó s magasztos a te végzésed, « a te parancsodra emelkedett föl a sas és rakja fészkét magas helyeken , sziklákon lakik és meredek kősziklákon ... .fiai vért szívnak » ( Jób 39, 27). Mit szívjunk mi? Erőt, fegyelmet, kemény igénytelenséget. Ne legyünk puhák, kényesek. A szépség és erő mindig formás, a forma pedig fegyelem és arány.
c) Mily fölséges a stílusa az alázatos lelki fölségnek, mely, mint ellengőz csap bele a világ nagyzásának kis kaliberű gépezetébe. Kivetkőződik Krisztus mindenből, ami pompás, hízelgő, kápráztató; mindenből, ami érzéki, puha, s mint a havasok kristálytiszta patakja nekivág a sziklás völgyeknek, mélységekbe szökell, örvényekben kavarog, s az alázatot, mint fölényes lelkületet, mint győzelmes erőt mutatja be a világnak. Mily kisszerű stílusban dolgozunk mi, gyerekes apprehenziókkal, éretlen gondolatokkal bajlódunk. Megakadunk sokszor másoknak hasonszőrű törpeségén, s azzal, hogy nem tudunk fölülemelkedni az emberek törpe világán, legjobban feltüntetjük saját alacsonyságunkat. Az alázat erőteljes igénytelensége sohasem téveszthető össze tompa, mafla bambasággal. Gondolj a sasra seltanulod a fölséges alázatot!

Barasevich János

 

S ki vagyok én?

27. a) « Homo Dei », lsten embere, Istenből indultam ki s feléje küszködöm. Szeretnék az övé lenni. Ésszel s szívvel leszünk övéi. Fölfogássai, hittel, s az odatartozásnak legmagasabb fokán azzal, hogy ő a mienk, s hogy bírjuk s éljük. Ez kultúra, vagy életünkben átvitt igazság s annak harmonikus kialakítása. Az ilyen lélek «lát» ... látja Urát, célját, látja azt a más világot. .. «tamquam videns» eligazodik s eligazít másokat. S nemcsak lát, de él abban, amit lát; ez a teljes ember! Ereje, lelke van, s megérzik azt mások is. « lsten embere, jöjj le », mondják Illésnek; « ha lsten embere vagyok, szálljon le tűz rátok », feleli. Tüz,
tűz, lélek ... ez az lsten emberének jellege ... ! Buzgalom és tevékenység fakad belőle.

Vajai Horváth Anna

 

« Ki vagy te ? »

26. « választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek. Mit mondasz magadról? így felelt: Én a pusztában kiáltónak szava vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint lzaiás próféta mondta » (Jn 1,22).
a) Ki vagy te? Mutasd meg nekem arcodat, te kemény, tüzes lélek! Ismertesd meg velem fensőbb természetedet, amely éltet, örvendeztet, és célszerűen szomorít is? És János feleli: én a küzdelmek, a vágyak embere vagyok, amelyek a pusztában s szívetekben törnek az ég felé, vox clamantis in deserto. Kiáltok, hogy fölébredjetek, - kiáltok, kiáltok, hogy csatakiáltásommal buzdítsalak, s segélyért kiáltsak. - A ti szívetekben is hangzik a kiáltás az élő lsten után, melyre felelet a bűnbocsátás, - hangzik a kiáltás a végtelen után végességtek korlátaiból, midőn fuldokoltok atomokban, s nem találjátok meg helyeteket sem
szívestekben, sem a csillagos mindenségben. - Hangzik a kiáltás a szebb, az isteni élet után földi, világias éltetek alacsonyságából. Ó, ti néma kiáltók, hisz ti is kiáltoztok, de mily baj, hogy szívetek kiáltását nem halljátok: füleljetek, kiáltásomat saját szívetekben fogjátok meghallani. « Attendi et auscultavi ! » ... figyeltem és hallgatóztam, ezt kevesen teszik; kevesen ismerik föl szívük igaz természettét, melynek lsten, jóság, korrektség, hit, bizalom kell.

Vajai Horváth Ida

 

Jézus lelke a vallásos lélek mintaképe.

51. a) ...mert a) Religió annyit jelent, mint kötelék, kapcsolat, először is ember s Isten közt. Hozzá fűződünk, hozzá simulunk, átkaroljuk őt, a lét forrását, lelkünk atyját s törekvésünk célpontját « Religion ist eine lebendige Gegenwart », eleven átérzett jelenléte, velünkléte az Úrnak. Vallásos lélek az, aki az lsten közellétét és szeretetét átéli. Az ilyen lelken az lsten a fény; az ő gondolatai, az ő sugallatai az élet tengelyei. A hit emeli föl az élet nívóját s mindenestül belekapcsolja az örök élet perspektíváiba. Az ilyen lelkek látnak, lendülnek, vágyódnak, pihennek, küzdenek s ki nem fárad nak; motívumaikat a legmagasabb égből veszik. Lelkük telve van halhatatlansággal; végtelen kincseket látnak minden életnemben s élethivatásban, melyeket megszerezni vágynak. Ó, lsten, lelkünk beléd van merítve, lényegedbe vagyunk beleágyazva, mint a föld a nap vonzásába és fényébe; a kő nem tud e vonzásokról, e bűvös fényről; ne legyen lelkem, szívem is kő, mely kapcsolatait, melyek hozzád fűznek, ne érezze. Add, hogy érezzem! Add, hogy vonzódjam hozzád, te forrása a fénynek, színnek, szépségnek. Add, hogy elnyeljem fénysugaraidat, te izzó nap, kinek csak árnyéka a mi ragyogó napunk. Nyisd meg lelki szemeimet, hogy lássalak
mindenben s érezzelek szívemben s megnyugodjam benned.

Vili János

 

Kedves Testvérek, 2023. január 26-án, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus !
Vili János
Prohászka Egyházközség