Kedves Testvérek!

Isten gyönyörűsége ez a siető Boldogasszony!  Betlehemben barlangba rejtette s édes magányban akart vele lenni; most meg kivezeti s hegyeknek indítja; … siess, siess.  Isten viszi, ő meg magában viszi az Urat. Ez a mi erőnk, ha Istent hordozzuk. Istent elbírni, ez a legnagyobb s legmélyebb akció. Isten szeretete vigyen el másokhoz; az ő szeretete vezessen ki magányunkból a családi, a társadalmi életbe. – Kérdezzük magunktól gyakran, ez a tekintet mozgat–e? Mozgat akkor, ha nemes, okos, tiszta szándék vezet.

2023. november 30-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta” – k részletei :

Az Isten országa bennünk.

15. a)  <<Közel van a mennyek országa >>(Mt 3,2).  A mennyország az Istennel való, bízó, szerető egyesülésben áll. Lelkem hozzá ragaszkodik s megnyugszik benne.  E tudatot érvényesítenem kell mindenen át s mindennek dacára, ami letör, aggaszt, nyomorgat engem. Akkor úgy érzem, hogy alakítok lélekkel életet, mint ahogy a szobrász alakít szirtből szép alakot. Habozom néha, kislelkű vagyok, a világ rám zúdítja hullámait; meglep a kétség, hogy talán mégiscsak semmiség az élet. Oly kicsinyek, gyöngék vagyunk, elsodor a hullám; de meg kell győződve lennünk, hogy a lélek - győzi. Jézus mondotta: Igen… van mennyország, van Atyánk… El van ugyan rejtve arca, de tudjuk, hogy nem medúza – arc; Érezzük. A világ nagy, de Jézus mondotta: Nagyobb a lélek. Öntudatra ébredek a nagyvilággal szemben. Önmagamat állítom, azután átérzem s átélem a lelki erőt, mely az én világomat kialakítani képes.

Berki Emília

 

Az Isten országa bennünk.

15. c) Az Isten irántunk való szeretetének tudatával párhuzamos a lélek méltóságának tudata. Az Isten szeretete méltósággal övez. Aki azt mondja, hogy << Atyám >>, az a végtelennel rokonnak érzi magát, fiának. Az Isten- fiúság pedig méltóság. Az erkölcsi élet tartalma és ereje elsősorban a cselekvőnek önmagáról való tudatától függ; másodsorban motívumainak energiájától; ez szárnyainak feszülése! Aki királyi sőt, isteni öntudatot nevel magában, az győz.

            Ezen öntudat óriási méretei alatt összetöpörödik az élet. Kicsiny lesz. Minden intézménynek alárendelt szerepe van. Tudománynál, királyságnál, államnál, egyháznál több, értékesebb az emberi lélek, mely végtelen értékű s értéket ad műveinek. Az evangélium eleven tudatban akarja ezt az arányt tartani s azt minden emberi életben, akár a kormány rúdja mellett, akár az eke szarva mögött érvényesíteni.

            Éljünk e tudatban s vigyük ezt magunkkal a közönséges életbe. Az evangélium ki nem emel minket a gazdasági munkából, a társadalmi viszonyokból; tisztel hatóságot; Szentségnek hirdeti a házasságot, megszenteli a szerelmet, kötelez a munkára, nem sürget a pusztákba; embereknek ismer, embereknek hagy meg minket, de bízik az << erjesztőben >> , az új világalakulásban e fölséges öntudat révén. Tegyem föl magamban reggelenként, hogy öntudatos, erkölcsi motívumokat viszek bele az életbe. Nem csak veszem, amint jön, hanem teszek is.

Nigovitz Brigitta

 

A várandós Szűz

56. a)  A Szent Szűz ez állapotban a bensőségnek s elmélyedésnek titka. Magában hordja a misztériumot; tudja, hogy van; tudja, hogy Isten benne van; de az Urat ő sem látta, s csak jelei s angyalai imbolyognak körülötte; érteni őt nem lehet, csak hinni.

            Ó. titokzatos, szent világ! Lelkünk is terhes Istentől; Isten van bennünk, a mennyország, a kegyelem, az örök élet. Mindezt hordozzuk magunkban, de nem látjuk. Se baj; pesszimisták, hitetlenek mégsem lehetünk; mert ha az Urat nem is látjuk, mindenhonnan a szellemi világ nyomai ragyognak felénk. Angyalok járnak körülöttünk… virágok fakadnak, s gyermekek születnek; misztériumban élünk; megoldása a problémának az, hogy hiszünk! E reflexióval kell gyakran tevékenységre s örömre hangolni kedvetlenségünket.

Horváth Flóra

 

Az Úr Jézus jövetele

57. << Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. József Dávid házából származott. elment tehát Galilea Názáret nevű városából a júdeai Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt.( Lk 2,1,4-5).

            a). Istennek is vannak nyomai s sajátos útjai; jó lesz meglesni s fölismerni azokat. Két vándor jön Betlehembe; a kényszerűség, az készteti őket, s ők engedelmeskedni jönnek. Íme, az engedelmesség az Isten nyoma és álruhája. A rendet szeretnem kell, mint az Úr akaratát, s ez akaratot teljesítenem kell elöljáróim parancsai-ban. Istennek akarok hódolni, mikor embereknek engedelmeskedem.

Schmuck Péter

 

S ki vagyok én?

27. a)  Isten embere, Istenből indultam ki, s feléje küszködöm. Szeretnék az övé len-ni. Ésszel s szívvel leszünk övéi. Fölfogással, hittel s az odatartozásnak legmagasabb fokán azzal, hogy ő a mienk, s hogy bírjuk s éljük. Ez kultúra, vagy életünkben átvitt igazság, s annak harmonikus kialakítása. Az ilyen lélek << lát >> … látja Urát, célját, látja azt a más világot… eligazodik s eligazít másokat. S nemcsak lát, de él abban, amit lát; ez a teljes ember!  Ereje, lelke van, s megérzik azt mások is. << Isten embere, jöjj le >>  mondják Illésnek ; << ha Isten embere vagyok, szálljon le tűz rátok >>, feleli. Tűz, tűz, lélek… ez az isten emberének jellege…!  Buzgalom és tevékenység fakad belőle.

Kiss Noémi

 

Jézus neve hitem, reményem, szeretetem.

87. b) Jézus neve reményem. Remélek örök boldogságot, kegyelmet, érdemet. Ő megadja, mert hatalmas. Ö megadja, mert jóságos és hűséges. Nincs más név, mely által üdvözülhetnénk. Mikor Jézus nevét bizalommal kimondom, feszül a lelkem, szárnyait feszíti; belevág energiával és élet hullámaiba, mint a hajócsavar a tenger-be. Erősnek kell lennem s hajthatatlannak Jézus erkölcsi törvényeinek megtartásában s eszményeinek szolgálatában. A törvény s a szeszély, az erkölcs s a divatos eszmék konfliktusaiban mindig Jézus szerint igazodom, hogy ne járjak úgy, mint a pogányok járnak elméjük hiúságában. (Efez 4, 17)

Palkovits Panka

 

Evangélista szent János ünnepe.

80. b).  Lelke e szeretettől finom; megtanult szeretni; az evangéliumot ő írta meg a szeretet jegyében. Szíve tele van, ajka beszédes, szeme éles; a mester titkait ő tudja; tudja, hogy ki árulja el; a Genezáreti tavon ő ismeri meg; a parton ő megy utána, pedig a Mester nem őt hívta, hanem Pétert. Sokáig él, hogy szeretni tanítsa az egyházat; nem vértanú, hogy a csendes, mély szeretetre utaljon, mely vérontás nélkül is egész szívet ad. Ez a mi szentünk; szerény, alázatos, hűséges, kitartó, igénytelen szeretettünk szentje. Ne álmodozzál vértanúságról; az talán csak álom; de szeress; azt kiválthatod.

Schneider-Zay Ákos

 

Sarlós Boldogasszony

52.  << Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda városába sietett >> ( Lk 1, 39).

            b) Jézus szeretete hevíti a Szüzet; ez a tűz ég benne; ez hevül lelkében, ez csillog szemében, ez érzik meg lényén, keblén, keze érintésén. Szava ettől meleg, érintése ettől lelki, erő áramlik belőle. Íme, a járókelő Sacramentum! Bizalomra, szeretetre, megnyugvásra kell segítenünk az embereket. Higgyük, hogy a krisztusi lélek belőlünk is árad majd; higgyük s érvényesítsük!

Vili János

 

Kedves Testvérek, 2024. január 25-én, csütörtökön a 18:00-i esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János

Prohászka Egyházközség