Kedves Tagok!

Csak az egyéni, örök élet a valóságos halhatatlanság. Ezt mutatta be a föltámadt Krisztus. A test szerint való föltámadás mozgatta meg a világot, az hozott tavaszt. Csak egy reneszánsz van: az a tavasz, melyben Krisztus pálmája leng! Fogjuk meg a pálmát. ..Vigyázzunk, hogy el ne hervadjon kételytől, közönytől, világiasságtól!

Hadd a holtakat temetni halottaikat! Gyerünk, « palmae in manibus! »

2022. április 21- én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta"-k részletei:

Az Olajfák hegyén, a templommal szemben.

286. c) <<Föllépnek hamis Krisztusok... A nap elhomályosul és a hold sem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égről... És akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel »(22,26). Tudjuk, hogy a világvég kozmikus katasztrófái nem egyebek költői színezésnél és népies leírásnál. Ahogy Mózes népiesen írta le a teremtés történetét, úgy az apokaliptika a világ végét, s hozzá még szenvedélyesen, élénk képzelettel, heves lélekkel, alakzatos nyelven.

Mi csak azon iparkodunk, hogy az igaz, ősi Krisztust el ne hagyjuk, hogy napunk el ne sötétedjen, s csillagjaink le ne hulljanak! Kozmikus értelemben a világvége leírásait igaznak nem tartjuk, mert arra a néphitre vonatkoznak, mely a Földet a mindenség középpontjának, a napot, holdat, csillagokat kicsiny és mozgó testeknek képzelte; az a gondolat, hogy ez óriás égitestek ütközésétől a Föld, izzó gáztömeggé változnék, teljesen idegen az apokaliptikában; de annál inkább sürgetjük a lélekvég, az élet- és örömvég veszedelmének megszívlelését. Jézus nem akarta megmondani a világvég idejét és módját, használta az apokaliptika nyelvezetét, de a lélekvégre rámutatott: Ha bűnben meghaltok, elkárhoztok. Ezt tudnom elég, hogy bármely katasztrófán keresztülvágjam magamat tiszta lelkem hitével! Hit és erkölcsi tisztaság!

« Vigyázzatok tehát és imádkozzatok, hogy mikor hirtelen eljövend, ne találjon titeket alva » (Mk 13,33).

Schneider Zay Ákos

 

Krisztus a föltámadás és az élet

363. « Én vagyok a föltámadás és az élet: aki énbennem hisz, még ha meg is halt, élni fog »

a) A valósággal föltámadt Krisztus a mi pálmánk. Ezt a pálmát nyújtja minden hívőnek, s aki kézbe veszi, s erősen tartja, megosztja vele győzelmét: föltámad majd ö is. Ez a hit az örök élet vágyával föllázította az emberiséget, mint hogyha a Krisztus kegyelme, e pálma leveleiről hulló harmat, tüzes eső alakjában hullt volna a lelkekre, s vértanúkat avatott volna. Minden vértanú a hitért halt meg; minden halál ezt kiáltja, ez őrületes, vakmerő szót: « Föltámadunk ». E hit Krisztus sírjából való, s nem a régi mítoszokból. A főnix madár már régen jelezte a halhatatlanságot, s abból vértanúi hit nem lett; a tavasz már régóta csattogtatta az életvágyat lehelő, szerelemittas éneket, s abból halhatatlan remény nem kelt; költők, énekek, eszmék dacára a kultúrák egymás után letörtek; az élet vágya dacára, mely szenvedélyes panaszként járta be a világot, a szkepszis elhervasztotta a gnózist. Ó, szent sír, halhatatlan életet lehelsz; biztos öntudatot reményeinkbe.

Vili János

Kedves Testvérek, 2022. június 9 - én, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vili János
Prohászka Egyházközség