Kedves Tagok!

Isten különböző időben szólít munkára; legyünk hálásak a hívásért s hűek a kegyelemhez. Ne emlegessük panasz néven, hogy korán hítt, hogy mi viseltük a nap forróságát s terhét, mialatt mások élték világukat. Hát panaszkodjunk-e azon, hogy az élet s nagy kötelességeink öntudatára jókor ébredtünk, - hogy életünkben tartalmat s mélységet korán találtunk, - hogy el nem tévelyedtünk s kincseinket el nem pazaroltuk ? Ez a legnagyobb jótétemény; boldog vagyok, hogy ifjúkoromban hívtál engem! Ezért külön hála jár!

2023. január 26-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k  részletei:

A szőlőmíveseket fogadó családos ember.

236.c << Isten szőlőjében >> Isten gondolatain dolgozván, az ő munkatársai leszünk. Isten dolgozik mindenben s mi vele!  Minél nemesebb s lelkibb a munka, annál igazabb, hogy Istennel dolgozunk. Isten legszebb műve az ember, s a világban minden munka valamikép érte folyik, de különösen az, mely közvetlenül szolgálja a lelki világot, a fölvilágosodást, a hitet, az erkölcsös életet, az erényt. Fektessünk erre nagy súlyt, s ha csak egyetlen egy jó érzelmet ébresztettünk valakiben, higgyük, hogy ezzel is jobb lett a világ.

Schneider Zay Ákos

 

Krisztusi hivatás

120.a << Mikor látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: „Nézzétek, az Isten báránya !” Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust >> ( Jn. 1, 35 – 38). A hivatás bennünk érzék a Fölséges iránt, a lélek s a lelkiek iránt, mégpedig az élet odaadásában. Kezdődik azzal, hogy az isteni lelkünk elé lép, s imponál és vonz. Kísérjük Jézust gondolatainkban, kérdéseket intézünk hozzá felejtve magunkat; Mester – mondjuk – hol lakol? - s elmegyünk s megnézzük, s nála maradunk << az napon >> ;  de még nem végleg. Beszélünk róla másoknak, érdeklődésünk tárgya lett > megtaláltuk a Messiást – mondjuk Jézust, József fiát Názáretből. Ha mások ellenvetik: kerülhet – e valami jó Názáretből – megvédjük, hevülünk, lelkesülünk. Íme, az életodaadás, az apostolság hajnala; ezt szívtisztasággal, imával s munkakedvvel kell párosítani. Jézus pillant belénk!

Barasevich János

 

Az első apostolok hívása.

129. << Amikor Jézus a galileai tenger mellett járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, hálót vetnek a vízbe. Jézus felszólította őket: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” (Mk 1, 16-17).

a)  Istent közvetlenül nem ismerjük, hanem közvetve, s ott is erdőnél, óceánnál, ég-boltnál kimondhatatlanul jobban vezet az Isten önmagához a történelem által, első-sorban s véglegesen Krisztus által. De hol van Krisztus maga? Íme, ő kitárja kezeit Péterre, Andrásra, Jánosra s apostolaivá teszi, ezek ismét kezeiket teszik Pálra, Barnabásra, Pál ismét Timóteusra, s átadják a hatalmat a kézrátételben, a papszentelésben nemzedékről – nemzedékre. A rendi hatalom nyújtja nekünk Krisztus evangéliumát, Krisztus szentségeit s biztosítja kegyelmeit. Krisztust nézzük papjainkban; << úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfárjait (1. Kor. 4,1).  Ez a mi hitünk s örömünk. Tehát ha mondod pap-ismerősödről: ezt ismerem, játszótársam volt; hidd azt is, hogy Isten küldöttje, mikor mondja: ez az én testem… én téged feloldozlak, s tiszteld úgy >>.  

Barasevich János

 

Máté, a vámos

138. << Amint a vám mellett elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. „Kövess engem” >>  (Mk 2,14).

a)  Lévi, azaz Szent Máté látta az Urat , tudta, ki az ;  érezte, mily távol van tőle ; látta az Urat magas fölségben s önmagát itt a mélységben, a vámpadon. Itt nyúzta, csalta az embereket, s ezek őt megvetették s gyűlölték, Jézust pedig szerették s követték. Jézus nem szedett senkitől semmit, s mégis gazdag volt; gazdag annyira, hogy mindenkinek adott; hogyan nézhet hát rá ez a hatalmas gazdag Úr! Igen, ránézett, a mély belátás és észretérítés tekintetével, s hívja, hívja a legmagasabbra; mást visszautasított, ezt apostollá teszi, mert látta érdeklődését, vágyát, elégületlenségét. Minket is hív az Úr a kötelesség, fölismerés, jobb belátás, fölbuzdulás révén.

Vili János

 

Kedves Testvérek, 2023. április 27-én, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János

Prohászka Egyházközség