Kedves Tagok!

Jézus szíve hirdeti, hogy a rosszat jóval kell legyőzni, hogy a szenvedést s a bajt lélekkel s szeretettel kell megfogni, hogy a lélek erejét, főleg a szeretet egészséges s erőteljes indulatait kell a rossz ellen állítani, hogy a környezet életfonnyasztó s bágyasztó befolyásai ellen az Istenből táplálkozó, erős s friss lélek szilárdságát, ruganyos keménységét kell felléptetni, hogy ne hagyjuk szóhoz jutni a panaszt, a kesergést, a bántalmakat, ne foglalkozzunk nyögéssel, sírással, hanem inkább imádkozzunk, Istennel s szentjeivel fönnhangon beszéljünk, énekeljünk!

2019. január 26-án, az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k részletei:

Az apostolok kiválasztása.

  1. <<Másnap magához hívta tanítványait és kiválasztott közülük tizenkettőt, kiket apostoloknak nevezett>> (Lk. 6,12).
  2. a) Jézus az égre néző s Istennel töltekező lélekkel, hegyen imádkozik egész éjjel! Ez az ő iránya, errefelé fordítja az emberiség tengelyét. Imádkozik nagyon, mert érzi, mily nagy dolog előtt áll: választani akar apostolokat, kik <<kalifái>>, helytartói legyenek, helyette járjanak, tegyenek, kik az ő lelkét bírják. Mély lélek kell ahhoz, hogy az Úr követésében eljárjunk; elmélyedő lélek, mely kiemelkedik látszaton, felületen, szűk tekinteteken. Puritanizmus, aszketizmus kell ahhoz, hogy a tömegből kialakuljon az erős ember, az úr! Jézus imádkozik ily lelkekért!

Beke Bettina

 

Az adósságunkat elengedő irgalom.

  1. a) <<Hasonlít a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akar vetni szolgáival… Eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki>> (Mt. 18, 23-25) Mindenki adósa az életet s üdvöt adó Istennek, adósa rogyásig. Tőle veszünk minden jót; a teremtésben éppúgy, mint a megváltásban, s mindennel vissza tudunk élni. Vétkezünk. Visszaélünk Krisztus igéjével, vérével, kegyelmével, kincseivel; óriási kontrasztot állítunk önmagunkban az erény s az egyén közé; konfliktusokat élünk át, melyektől szívünk vérzik; harcokban nyögünk, melyekben elernyedünk. – Felém jön az a számvető Fölség, ki úgy remekelt a teremtésben; a lét öröme és telje, az erő és tökély végtelen <<jubilus>> - a. Felém jön s számot kér! Ó mivé lett bennem az erő és élet! Mivé a kegyelem és szépség! Tízezer talentum adóssága van a földhöz tapadt, elnyomorodott páriának! Érdem, jog, képesség, cselekvő, érvénye-sülő erő nélkül vonaglik; itt csak <<indulgentia>>-nak, bűn - és büntetés – bocsánatnak van helye. Ha elengedi a Fölséges, jó; ha el nem engedi, én le nem robotolhatom. Azért kérem az Urat: <<bocsáss meg, engedd el>>; azért imádkozom s vezeklek, mikor gyónom, azért rimánkodom: <<engedd el, Uram, büntetésemet>>; e járatban vagyok, mikor búcsút kívánok elnyerni.

Palásti László

Jézus tanító ereje.

  1. <<Úgy tanított, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók>> (Mk. 1,22 ).
  2. a) Jézus, mint ember a világnak az Istennel érintkező pontja és kapcsolata, csupa élet és erő. Emberi lelke az Isten – fia lelke, mely látja az Istent, s bár véges lévén, föl nem fogja egészen, mégis Isten – látásában mérhetetlenül bölcsebb, mint a földön járó, indukcióval, s szillogizmusokkal dolgozó géniuszok. Látja Istent s a világot, az élet végtelen áramát, s dagályát, s ettől lesz lelki világa szép, édes, mély, erő, varázsos, s ezt árasztja ki magából az egyéniség üdeségében, a meg nem gyöngült erélyben; ez sugárzik szemeiből, ez a hervadatlan kedély titokzatos s ébresztően érint lelkeket. Az élet ez üdesége és ereje párosul az isteni, természetfölötti behatásokkal, melyekről mondja: senki sem jöhet hozzám, ha Atyám nem vonzza őt. Érints, Uram, hogy éledjek, hogy benső világomban veled érintkezzem; lelkemet, szívemet, kedélyemet behatásaid alá helyezem. Jézusom, Mesterem!

Mészáros Lili

Az őrzőangyal.

  1. <<Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.>> ( Mt. 18, 10).
  2. a) Nem vagyok magányos és elhagyott; jár velem az Isten angyala. <<Angeli eorum>>, az én angyalom. Szeretnék beszélni vele, szemébe nézni, szívére borulni, de csak lélekben közelíthetem meg, mert egy <<más világ>> ő mellettem, melynek csak fuvalmát érzem, mint Columbus a szasszafrasz illatát az óceánon. Hiszem, hogy van védangyalom, mert van szellemi világ, melyet nem tagadhatok. A hal ne mondja: nincs élet a vízen kívül; az állat ne mondja: nincs a levegőn kívül. Van élet levegőn, nagyvilágon, étheren fölül <<in lumine tuo>>; van láthatatlan, szellemi világ; ahhoz szem kell, az értelem, a lélek szeme. Hiszem s örülök neki. Nem karolhatom, nem ölelhetem át, de értem s szeretem.

Vili János

Digitális tablónk bemutatja:

  • Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2019. január 26-án.

Kedves Testvérek, 2019. április 27-én, szombaton, a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János

Prohászka Egyházközség

(A Hírlevél letölthető pdf formátumban).