Kedves Tagok!

"Láttuk az ö csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." / "Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat" (Mt 2,2).

Az üzenet az, hogy lsten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek öt imádni, hiszen az egész világ Megváltója Ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ ...

Ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei lsten hívásának engedelmeskedve indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti lsten terveit, és követi lsten vezetését.

 

A 2022. január 20-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta"-k részletei:

Szent igénytelenség.

159.a) «Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek… Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak… Nézzétek a mezők liliomait, nem fáradoznak és nem fonnak» (Mt 6, 25-29).

Dolgozni, ez az első evangélium, melyet a Teremtő hirdetett. Ez nagyságunk s uraságunk útja, tévedéseink kiigazítója, kételyeink oldozója; s Krisztus ezzel nem ellenkezik, hanem elítéli azt a lázas, önző, egoista kegyetlenséget, melyben az ember töri magát s tönkretesz mást; azt az aggódó, versenyző, izgalmas gazdasági harcot; azt az esztelen gazdasági vágyat, mely minél többet akar, s azáltal szétszedi saját lelke szépségét s a világ harmóniáját. Minek fokozni az igényeket ételben, ruházatban? Van-e szebb élet, mint az egyszerű, énekes s virágos természet? Ha nagylábon éltek s mástól minél többet elragadtok, krízis lesz a vége. Ez a hajsza nem az evangélium programja; « gazdagodjatok », ez nem evangélium, hanem « dolgozzatok s lelkiek legyetek ». Nagylábon való életért az evangélium nem szavatol; a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosok legyünk.

Schneider Zay Ákos

 

Szent rejtekben!

154.) « Óvakodjatok, hogy jótetteiteket ne cselekedjétek az emberek szemeláttára… Mikor imádkoztok, ne az utcasarkon állva tegyétek.» (Mt 6,1,5).

a) Ne törődjünk elsősorban a külsővel, a színnel, a látszattal; hisz a külső a belsőnek virága; a külső a szívnek illata s melege. Ezt a belsőt gondozzátok, majd áttör aztán ereje s fénye rajtatok. Mit használ a külső, ha nem a belső szép világ kisugárzása? Mit használ a szép síremlék? Az áhítat s a képmutatás közt az a különbség, ami a tejes-rózsás arc s a festett lárva közt. Szegény üres lárva! Nekem erő, öröm, élet, bensőség kell; ez telít, ez képesít a külső világ átalakítására.

Szabó Ágnes

 

Gyermeki lelkület.

213.a) « Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába » (Mt 18,3).

a) Kétféle naivitás van: az érzület s az ismeret naivitása. Az ismeret naivitása nem erény s nem előny, s minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy minél teljesebb s gazdagabb s igazabb ismeretben fölülemelkedjünk a gyermekkor tudatlanságán. Szent Pál szerint: « Míg gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy értettem mint gyermek ... ; mikor pedig emberkorba jutottam, felhagytam azokkal, mik gyermeknek valók » (1, Kor. 3,11). De a naiv lelkületet, azt az egyszerű, igénytelen, egyenes, őszinte érzületet, ápolnunk kell, erre tanít Krisztus, mikor pl. tanítványainak lábait mossa. Nem úgy kell gyermekeknek lennünk, hogy az ismeret alacsony fokán álljunk, hanem hogy a legragyogóbb ismeretben is készséges hódolattal viseltessünk az Úr s az Ö szent akarata iránt.

Falvai Zsófia Regina

 

Viharban a tengeren.

180.)« Bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre heves vihar támadt a tavon, úgy hogy a hullámok elborították a bárkát. Ö azonban aludt. »(Mt 8,23)

a) Az egyház hajója az idők tengerén, a nagy kincsek hordozója örvények fölött s viharok közt. Az emberiség legfőbb kincse a hit s a műveltség; a kettőt egymástól elszakítani nem szabad. Nem lehet azt mondani, hogy az emberiség szerencséje más hajón evez. Van sok önfejű, vakmerő hajós; sok kalóz; de nem szolgálják sem a közjót, sem önlelkűek boldogságát. Mi az admirális hajón vagyunk; folyton új tengerekre evezünk, vállalkozó kedvvel, kifeszített vitorlákkal. Eleségünk ki nem fogy; az élet vizei el nem apadnak; irányt nem téveszthetünk.

Palásti Levente

 

Munkásokat az Úr aratásába!

218.a) « Ezután az Úr más hetvenkét tanítványt választott ki és kettenként maga előtt küldte őket. … így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés." »(Lk 10,1-2).

A mezők fehérlenek, az aratás nagy. Jézus végignéz lélekben a világon. Beletekint nyomorába, bűneinek, szenvedélyeinek sötétségébe; élénken átérzi bajait; rokonérző, nagylelkű szívvel segíteni akar, azért arra utal, amire legnagyobb szükség van: kérjétek, hogy az lsten apostoli férfiakat küldjön.

Jelzi is, hogy milyeneket: erőszak és érdek nélkül, tisztalelkű embereket, kiknek a ragadozó, kegyetlen, önző világ temperamentumában nincsen részük; mezítlábú, békés embereket, kikből sugárzik a lélek, kiknek a világgal szemben csak egy tényük van, hogy vegye a békét, melyet ők adnak, s adjon viszont kenyeret. - Jézus lelkéből való a kereszténység; terjesztésére, fönntartására szintén hason lelkű, << kongeniális > emberek kellenek. - Nézd e Krisztus-típust; tekints kristályos mélyeibe; töltsön el téged is ez a lélek; ha ez van benned, akkor néz bizalommal a nagy aratásra, s suttogd magadban: lsten küld, lelke űz: megyek.

Vili János

 

Kedves Testvérek, 2022. április 21-én, csütörtökön a 18.00-i esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János
Prohászka Egyházközség